NỘI BỘ

TRANG THÔNG TIN NỘI BỘ CỦA SBL
Chỉ những thành viên của SBL mới có quyền xem hệ thống tài liệu 

1. CEO ‎‎( Điều hành )‎‎

5. FINAL ‎‎( Tài Chính )‎‎

2. TECH ‎‎( Kỹ Thuật )‎‎

4. HUSMAN ‎‎( Nhân Sự )‎‎


3. SALE ‎‎( Kinh Doanh )‎‎

6. ADMIN ‎‎( Hành chính - Pháp Chế )‎‎

Comments